Avís Legal

Ets a:

 • Imprimir (Nova finestra)

​Identificació fiscal

En compliment del que preveu l'art. 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, Servicis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, es posa de manifest que FREMAP MÚTUA COL·LABORADORA AMB LA SEGURETAT SOCIAL NÚMERO 61 (d'ara endavant FREMAP), amb domicili a Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda, Madrid 28222 - Madrid i amb CIF G-28207017, està inscrita amb el número seixanta-un en el Registre d'Entitats col·laboradores en la Gestió de la Seguretat Social i és titular del domini d'internet "www.fremap.es".

Condicions Generals d'Ús del Canal​

 • L'accés a esta aplicació atribuïx a qui el fa la condició d'usuari.
 • La utilització dels servicis oferits es regirà pels termes i condicions particulars especificats en cada cas.
 • FREMAP és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial reflectits en el site, així com de tots els elements continguts en el mateix. L'usuari es compromet a respectar estos drets.
 • La utilització o la publicació, parcial o total, amb muigues comercials, de qualsevol contingut està estrictament prohibida sense autorització prèvia de FREMAP. Està prohibit, d'igual manera, modificar o suprimir material o continguts dels quals drets es reserva FREMAP.
 • Els encarregats de llocs web que creuen enllaços han d'informar a FREMAP per correu electrònic a la següent adreça: atencionclientes@fremap.es. Estes connexiones no implicarà cap tipus d'associació o participació amb les entitats connectades. FREMAP es reserva el dret a denegar este accés en qualsevol moment. En cas que qualsevol usuari entenguera que el contingut o els servicis prestats per les pàgines enllaçades són il·lícits, vulneren valors o principis constitucionals, o lesionen béns o drets del propi usuari o d'un tercer, es prega que el comuniquen a la següent adreça: atencionclientes@fremap.es
 • FREMAP no serà responsable, en cap cas, pels danys i perjuís de qualsevol mena derivats de la falta de lectura d'este avís, o de l'incompliment dels termes i condicions prevists en cada cas. L'usuari respondrà dels danys i perjuís que poguera ocasionar.

Política de Protecció de Dades

FREMAP pot recollir mitjançant formularis de present pàgina web, dades de caràcter personal i informació de l'usuari per al seu emmagatzematge i utilització.

A cada un dels formularis en què es recullen dades de caràcter personal l'usuari rebrà de conformitat amb l'exigit pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'estes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), informació detallada sobre el tractament de les seues dades.

En relació amb els drets de protecció de dades, l'usuari serà informat de la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i dret a no ser objecte de decisions individuals no autoritzades, mitjançant els següents mitjans:

 • Escrit dirigit al domicili social: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda, 28222 - Madrid
 • Sobre pre-franquejat disponible en qualsevol dels nostres Centres ubicats en el territori nacional
 • Per correu electrònic a l'adreça: derechos_arco@fremap.es
 • Informació necessària
  • Nom i cognoms de l'interessat
  • Fotocopia del DNI, passaport o un altre document vàlid que l'identifique, o de la persona que el represente (en cas de representació al costat del DNI del representant i representat serà necessari aportar autorització expressa de l'interessat.
  • Petició en què concreta la sol·licitud
  • Direcció a l'efecte de notificació, data i firma del sol·licitant
  • Documents acreditatius de la petició que formula, si escau

Els usuaris per a totes les qüestiones relatives al tractament de les seues dades personals podran contactar amb la Delegada de Protecció de Dades de FREMAP mitjançant escrit dirigit a Carretera de Pozuelo, 61, 28222 Majadahonda (Madrid), o per correu electrònic a la direcció dpd@fremap.es.

El tractament de les dades personals facilitats es durà a terme adoptant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la seua pèrdua, ús indegut, alteració i accés no autoritzat als mateixos, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i l'anàlisi de riscos efectuat. Com a entitat degudament certificada en la Norma UNE-EN ISO/IEC 27001, té implantats i desplegats els controles adequats per a garantir la protecció de la confidencialitat i privacitat en la navegació i les telecomunicacions.

L'usuari haurà de mantindre degudament actualitzats les dades personals facilitats. En cas de resultar necessària la modificació o actualització de les seues dades personals haurà de comunicar-ho per escrit per alguna de les vies indicades anteriorment per a l'exercici dels drets de protecció de dades personals. L'usuari respondrà de l'exactitud, actualització i veracitat de les dades que proporcione, eximint a FREMAP de qualsevol responsabilitat per dades errònies, inexactes, falsos o referits a una persona diferent de qui els subministra.

Per a més informació accedisca a la Política de Protecció de Dades.

Normes d'ús de Xàrcies Socials

La utilització de les xàrcies socials de FREMAP en Linkedin, Twiter, Youtube i Facebook, està subjecta a termes i condicions d'ús. Perquè este canal siga útil per a tots, és necessari respectar unes regles bàsiques. Llegisca amb atenció les següents normes d'ús abans de començar a participar:

 • Recorde que este és un fòrum públic. Quan vosté publica qualsevol dada, comentari o informació, assumix que este pot ser vist pels restants usuaris d'esta xàrcia social i per FREMAP.
 • Li demanem que parle en primera persona i que intente aportar valor en els seus comentaris, facilitant informacions contrastades. Recorde que vosté és responsable de les seues aportacions i de les conseqüències en la seua imatge i reputació. Si té dubtes, millor no faça una contribució.
 • Este espai constituïx un fòrum d'intercanvie d'opinions o per al debat constructiu, no és per a crear polèmica, desqualificar a uns altres usuaris o a tercers, ni per a presentar queixes i reclamacions, que han de canalitzar-se a través de les vies específiques que FREMAP té establides per a eixa finalitat. Si està interessat en gestionar sol·licituds, suggeriments i reclamacions sobre els servicis disponibles, pot enviar un missatge l'adreça següent atencionclientes@fremap.es.
 • Tracte d'acord amb els altres usuaris. Use un llenguatge apropiat i correcte.
 • No publique material publicitari ni faça ús d'este perfil per a buscar faena.
 • La seua contribució ha de presentar dades reals i concretes. Es permeten cites o la reproducció de xicotets fragments de textos, llibres o obres en general de tercers, sempre que s'indique la font i el nom de l'autor.
 • Hem de preservar el bon ús d'este perfil i, per això, FREMAP, com administrador, es reserva el dret a eliminar, sense dret a rèplica, qualsevol aportació que:
  • Considere il·legal, irrespectuosa, amenaçador, infundada, calumniosa, difamatòria, obscena, inapropiada, ètica o socialment discriminatòria.
  • Incorpore dades de tercers sense la seua autorització.
  • Continga qualsevol mena material publicitari o de propaganda, personal o en benefici de tercers, siguen persones físiques o jurídiques.
  • Siga redundant.
  • Publique repetidament el mateix contingut.
  • No estiga relacionada amb la finalitat de la pàgina.
 • Només es podran baixar continguts, copiar o imprimir qualsevol contribució, per a un ús personal o privat.

FREMAP no es fa responsable de les opinions abocades en este perfil i no assumix garantia alguna sobre la veracitat, exactitud o actualització de les informacions en ell contingudes. Així mateix, FREMAP no es fa responsable dels llocs webs aliens a què es pot accedir mitjançant vincles (“enllaços”) des d'este perfil o de qualsevol contingut lloc a la seua disposició per tercers”.

Resolució de controvèrsies

Serà aplicable la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madrid.​