Tipus d'Absentisme

Ets a:

  • Imprimir (Nova finestra)

La classificació més habitual és la que diferencia els absentismes legals dels personals. Així distingim tres tipus d'absentisme:

Absentisme Justificat / Involuntari / Retribuït / Previsible / Legal

És aquell que pot ser controlat perquè l'empresa està informada prèviament de l'absència. Suposa un cost per a l'empresa perquè el treballador rep remuneració. Comprén els següents apartats:

Metge

Absentisme per Incapacitat Temporal d'accident de treball; malaltia professional; malaltia comuna o accident no laboral.

Maternitat / Paternitat

La durada del permís de baixa per maternitat és de 16 setmanes ininterrompudes que s'amplia en dos setmanes més en els casos de partisc, adopció o acolliment múltiple i en casos de discapacitat del xiquet. Si el nadó ha de romandre hospitalitzat més d'una setmana després del naixement o en casos de partisc prematur, el període de descans de la baixa per maternitat es pot ampliar fins un màxim de 13 setmanes.

Existix l'opció que el permís de descans per maternitat puga ser disfrutat pel pare. La mare pot cedir-li fins un màxim de 10 setmanes del seu permís sent les sis primeres setmanes del permís per maternitat obligatòries per a la mare després del naixement.

El permís de paternitat des de l'1 d'abril del 2019, és de 8 setmanes.

Enllaç: RD – Llei 6/2019)en pdfEste enllaç s'obrirà en una finestra emergent

Atenció de fills per malaltia greu

La llei 39/2010 de 22 de desembre de Pressuposats Generals de l'estat per a 2011 (disposició final vint-i-unena) en pdfEste enllaç s'obrirà en una finestra emergent, va incorporar en l'ordenament jurídic una nova prestació econòmica dins de l'acció protectora de la Seguretat Social denominada atenció de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu destinada als progenitors, adoptants o acollidors que reduïxen la seua jornada de treball per a l'atenció d'estos menors.

Risc d'embaràs i lactància natural

Quan les condicions del lloc de treball puguen influir negativament en la salut de la treballadora embarassada o del fetus o en el suposat de lactància del fill menor de nou mesos, l'empresa haurà d'adaptar les condicions o el temps de treball i, si això no anara possible o suficient, aquella haurà de desenvolupar un lloc de treball o funció diferent i compatible amb seu estat.

Enllaç: Llei 31/1995en pdfEste enllaç s'obrirà en una finestra emergent

En aquells suposats en què cap d'estes alternatives siga tècnica o objectivament possible o no puga exigir-se per motius justificats, la treballadora podrà veure suspesa la seua relació laboral per trobar-se en una de les dos situacions analitzades.

Enllaç: Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. Art. 45.en pdfEste enllaç s'obrirà en una finestra emergent

Llicencies o drets legals

Són les absències pels motius recollits en l'Estatut dels treballadors (defunció o malaltia greu de familiars, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització, consultes mèdiques, matrimoni, embaràs, natalitat, trasllats, compliment de deure caràcter públic i personal, exàmens, sempre que s'estiga cursant amb regularitat estudis per a l'obtenció d'un títol acadèmic o professional i per funcions sindicals quan es forma part d'un comité o sindicat).

A més inclouen les absències recollides en els convenis col·lectius (formació, reunions del Comité, assemblees autoritzades…).

Finalment les degudes forma esporàdica per motius de referèndum constitucional (eleccions generals i eleccions municipals).

Altres

Absències degudes a imprevistos o situacions inesperades que impossibiliten l'arribada al lloc de treball: inclemències del temps, catàstrofes, etc.

Absentisme Injustificat / Voluntari / No retribuït / No previsible / Personal

És aquell que suposa una falta al lloc de treball sense autorització de l'empresa. El treballador no percep remuneració. Comprén els següents apartats:

Absències no autoritzades

Absències sense justificar pel motiu que siga.

Absències per motius de sanció

Quan l'absència comporta la suspensió de treball i solde.

Permisos particulars

Absències degudes a permisos concedits per l'empresa a nivell particular a petició expressa de l'interessat.

Conflictes laborals

Sobres, assemblees no autoritzades de caràcter laboral, així com unes altres de caràcter polític.

Absentisme relacionat amb la motivació

És necessari tindre en compte uns altres tipus d'absentisme (presencial i emocional) tenint en compte que l'absentisme no és només un problema mèdic, sinó que es considera com un aspecte social relacionat amb una actitud individual i col·lectiva davant el treball on la motivació és una part essencial.

A FREMAP definim un tercer grup d'absentisme relacionat amb factors motivacionals que hem denominat l'"Absentisme relacionat amb la motivació" i que inclou els següents tipus d'absentisme:

Baixos refugi

Baixes que encobrixen una situació personal o professional de difícil solució el que comporta un allargament en la durada dels processos de baixa o la situació contrària, açò és, baixes de curta durada però de molta freqüència.

Presentisme

El treballador està este en el seu lloc de treball però fent tasques, que no correspon amb l'esperat, produint-se una disminució de rendiment o d'eficàcia.

Absentisme presencial

Alguns autors assenyalen que va sorgir amb la crisi este tipus d'absentisme que fa referència als treballadors que estan este a la faena però absent en les seues funcions. L'empleat acudix a treballar fins i tot emmalaltisc, fa hores extres per a projectar una imatge positiva, exalça el seu treball dedicant més temps a les tasques i es queixa de volum de treball.

Absentisme emocional

Aquells empleats que complixen la seua tasca però no rendixen en funció de la seua capacitat, és a dir no donen el millor de si mateixos.

Font: Capítol: Marco de Recursos Humans (II Informe Adecco sobre Absentisme) en pdfEste enllaç s'obrirà en una finestra emergent

​​​​​​​​​