Canal de Gestió de la Incapacitat temporal

Cercador search Buscar

Estadístiques de l'Absentisme

Ets a:

 • Imprimir (Nova finestra)
Contingut de la pàgina

Les dades sobre absentisme es poden obtindre a través de les següents fonts d'informació:

Enquesta trimestral de Cost Laboral

És una enquesta de periodicitat trimestral d'àmbit nacional feta a 28.500 establiments de més de 500 treballadors.

Amb la informació recollida en esta enquesta en l'informe Adecco sobre Absentisme – informe amb què col·labora FREMAP des de l'any 2012 i altres entitats com, AMAT, Garrigues, IESE i la Universitat Carles III de Madrid - es definix i calcula la taxa d'absentisme amb la següent ràtio:

Taxa de Absentisme
=

Total d'hores no treballades per causes ocasionals(Jornades perdudes)

dividit entre

Total d'hores possibles de treball(Jornada pactada efectiva)

x 100
 • Hores no treballades (per causes ocasionals): S'exclouen les hores no treballades per vacances i festius i hores per ERTO's .
 • Hores pactades efectives: Suma de les hores pactades i les hores extraordinàries excloses les hores no treballades per vacances i festius i hores per ERTO's .

Evolució taxa d'absentisme

2008 - 2020

Dades Informe Adecco sobre Absentisme

Font: ETCL. 

Font: VII Informe Adecco sobre absentisme. Capítol 3 marc estadístic. Este enllaç s'obrirà en una finestra emergent

Font: VIII Informe Adecco sobre Absentisme.Capítol 3. Marco estadístic. Este enllaç s'obrirà en una finestra emergent

La taxa d'absentisme total (incapacitat temporal i per unes altres causes) va tindre la següent evolució:

 • 2008-2011: L'índex d'absentisme s'estabilitza al voltant del 4,7%
 • 2012-2013: L'índex d'absentisme disminuïx del 4,3% al 4,1%
 • 2014-2016: L'índex d'absentisme va anar d'un 4,4%, 4,7% i 4,88% respectivament.
 • 2017: Repunta fins el 5’00% després del període de marcat descens des del 2008
 • 2018: L'índex d'absentisme se situe en un 5,26%
 • 2019: L'índex d'absentisme se situe en un 5,59%
 • 2020: L'índex d'absentisme se situe en un 7,06%%. Este incremente és degut a un incremente en les hores no treballades per incapacitat temporal. No es tenen en compte en el càlcul de l'índex les hores de raons tècniques i econòmiques (ERTE´s) que es van incrementar durant el segon trimestre del 2020 a 22,8 hores, enfront del primer trimestre que van anar 3,2.

Quant a l'evolució de la taxa d'absentisme per incapacitat temporal va anar la següent:

 • 2007 al 2013: L'índex d'absentisme per incapacitat temporal es va reduir des del 3,85% el 2007 fins el 2,70 % el 2013.
 • 2014-2015: L'índex d'absentisme s'incrementa del 2,96% al 3,25%
 • 2016-2017: L'índex d'absentisme per incapacitat temporal puja des del 3,44% al 3,58%
 • 2018: La taxa d'absentisme per IT va anar d'un 3,81%
 • 2019: La taxa d'absentisme per IT va anar d'un 4,12%
 • 2020: L'índex d'absentisme per incapacitat temporal va anar d'un 5,25%

Evolució Anual

. Dades Informe Trimestral 2019 Adecco sobre Absentisme: Salut i Benestar

Font: ETCL.

Segons Causa

. Dades Informe Trimestral 2019 Adecco sobre Absentisme: Salut i Benestar

Font: ETCL. 

Per Sector

. Dades Informe Trimestral 2019 Adecco sobre Absentisme: Salut i Benestar

Font: ETCL. 

Per comunitats autònomes

En l'enllaç s'oferixen la Taxa d'Absentisme Laboral per CA, en relació amb l'índex Nacional.

Veure Taxa d'Absentisme per CA

Estadístiques, Pressuposats i Estudis de Seguretat Social

És una estadística mensual d'àmbit nacional publicada pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social que oferix dades estadístiques per contingències comunes i per contingències professionals per cada comunitat autònoma, a partir de la informació subministrada per l'INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social), l'ISM (Institut Social de la Marina), els MATEPSS (Mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social) i s'obtenen les dades del conjunt SISTEMA (agregant les dades de l'INSS, ISM i MATEPSS)

DURADA I NUMERE DE PROCESSOS
Entitat Incapacitat Temporal per Contingència Comuna (llevat d'Autònoms) Incapacitat Temporal per Contingència Professional COVID-19
Durada mitja dels processos amb alta durant el període Incidència mitja mensual per cada 1000 treballadors protegits Núm. mitjà de processos iniciats durant el període Durada mitja dels processos amb alta durant el període Incidència mitja mensual per cada 1000 treballadors protegits Núm. mitjà de processos iniciats durant el període Durada mitja dels processos amb alta durant el període Incidència mitja mensual per cada 1000 treballadors protegits Núm. mitjà de processos iniciats durant el període
Sistema 49,07 20,97 4.387.838 37,06 3,66 809.343 15,99 14,18 2.497.396
INSS 50,88 19,22 1.420.548 18,98 20,92 287.242
ISM* 150,92 14,04 6.978 104,93 5,46 972 - -
Mútues 48,061 21,96 2.960.312 45,43 2,47 521.129 15,99 14,18 2.497.396

Dades acumulades any 2020

Taula elaborada a partir de les dades obtingut en l'estadística d'"Estadístiques Pressuposats i Estudis del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

El Núm. mitjà mensual de processos: inclou les dades relatives a processos del qual fet causant haja sigut una contingència professional, corresponents a treballadors enquadrats en el Règim General, així com en els règims especials dels Treballadors del Mar i per a la Mineria del Carbó i que tinguen coberta esta contingència.

Font: Estadístiques, Pressuposats i Estudis de la Seguretat Social en pdfEste enllaç s'obrirà en una finestra emergent

Els indicadors del conjunt del SISTEMA de Seguretat Social pels CC.AA següents:

Contingència Comuna

Contingència Professional

Incapacitat Temporal COVID-19

Estadístiques AMAT

AMAT és una entitat sense finalitat de lucre regulada per la Llei 19/1977 i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació, i creada el 1986 per la unió de les voluntats de les Mútues (com ferramenta de participació empresarial per a la col·laboració en la gestió de la Seguretat Social). Hui dia a Espanya existixen 19 Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.

AMAT disposa de dades del conjunt de tot el sector de Mútues.

Contingència Comuna

Contingència Comuna: Índex de processos i índex de dies de baixa per CNAE (dos dígits)


2019 2020
CNAE Índex de Processos Índex de Dies de Baixa Índex de Processos Índex de Dies de Baixa
01 Agricultura, ramaderia, caça i servicis relacionats amb les mateixes 14,24 1.084,38 14,08 1.120,84
02 Silvicultura i explotació forestal 27,97 1.356,28 22,91 1.623,24
03 Pesca i aqüicultura 17,21 1.450,06 15,06 1.335,48
05 Extracció d'antracita, hulla i lignit 47,14 6.341,19 29,03 3.586,51
06 Extracció de cru de petroli i gas natural 12,17 354,78 9,75 495,76
07 Extracció de minerals metàl·lics 32,11 1.408,55 28,89 1.498,57
08 Altres indústries extractives 23,22 1.172,31 19,94 1.308,51
09 Activitats de done suport a les indústries extractives 14,76 562,83 10,83 607,38
10 Indústria de l'alimentació 36,99 1.465,46 31,25 1.484,47
11 Fabricació de begudes 28,09 1.110,96 22,13 1.034,98
12 Indústria del tabac 32,91 1.514,66 24,65 1.442,07
13 Indústria tèxtil 29,80 1.214,98 22,78 1.245,66
14 Confecció d'agafes de vestir 25,47 1.340,42 18,55 1.212,27
15 Indústria del cuir i del calçat 24,71 1.239,26 21,08 1.413,02
16 Indústria de la fusta i del torç, llevat de mobles; cistelleria i esparteria 24,87 1.118,43 20,64 1.130,92
17 Indústria del paper 36,61 1.280,64 28,54 1.222,65
18 Arts gràfiques i reproducció de suports gravats 33,12 1.100,42 24,72 1.099,89
19 Coqueries i refinament de petroli 34,25 1.432,83 31,59 1.587,45
20 Indústria química 34,48 1.120,12 26,14 1.094,64
21 Fabricació de productes farmacèutics 45,04 1.181,09 35,64 1.191,91
22 Fabricació de productes de cautxú i plàstics 41,25 1.454,37 32,88 1.440,16
23 Fabricació d'uns altres productes minerals no metàl·lics 23,96 1.073,54 20,37 1.129,39
24 Metal·lúrgia; fabricació de productes de ferre, acere i ferroaleaciones 40,41 1.402,05 31,01 1.425,54
25 Fabricació de productes metàl·lics, llevat de maquinària i equip 34,12 1.151,06 27,44 1.198,54
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 31,01 914,53 23,62 870,38
27 Fabricació de material i equip elèctric 37,33 1.167,85 29,14 1.186,01
28 Fabricació de maquinària i equip n.c.o.p. 33,24 999,76 26,58 1.045,75
29 Fabricació de vehicles a motor, remolques i semiremolcs 43,92 1.525,90 37,56 1.694,62
30 Fabricació d'un altre material de transporte 65,01 1.687,61 47,61 1.722,78
31 Fabricació de mobles 25,32 1050,34 19,67 982,01
32 Altres indústries manufactureres 32,60 1.069,92 23,66 1.088,46
33 Reparació i instal·lació de maquinària i equip 30,96 1.034,13 24,60 1.071,58
35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 20,40 833,19 16,85 859,81
36 Captació, depuració i distribució d'aigua 29,41 1.359,86 21,62 1.321,18
37 Recollida i tractament d'aigües residuals 31,50 1.344,68 25,51 1.220,28
38 Recollida, tractament i eliminació de residus; valoració 55,58 2.775,55 41,95 2.535,62
39 Activitats de descontaminació i altres servicis de gestió de residus 34,92 1.773,45 28,98 1.869,88
41 Construcció d'edificis 20,47 1.111,21 18,21 1.176,45
42 Enginyeria civil 24,02 1.191,74 20,89 1.270,29
43 Activitats de construcció especialitzada 20,02 1.147,20 23,93 1.207,52
45 Venda i reparació de vehicles a motor i motocicletes 25,06 944,08 19,16 936,04
46 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, llevat de vehicles a motor i motocicletes 27,45 1.050,26 21,16 1.034,85
47 Comerç al detall, llevat de vehicles a motor i motocicletes 35,02 1.289,35 28,31 1.332,46
49 Transporte terrestre i per canonada 23,53 1.289,35 19,27 1.275,86
50 Transporte marítim i per vies navegables interiors 15,28 1.060,60 12,22 1.156,44
51 Transporte aeri 48,94 1.085,50 22,79 948,72
52 Emmagatzematge i activitats annexes al transporte 44,34 1.360,78 31,61 1.377,28
53 Activitats postals i de correus 47,69 1.561.06 39,28 1.715,56
55 Servicis d'allotjament 31,96 1.708,76 17,06 1.691,55
56 Servicis de menjades i begudes 30,47 1.298,48 22,10 1.294,57
58 Edició 26,44 818,74 17,13 737,84
59 Activitats cinematogràfiques, de vídeo i de programes de televisió, enregistrament de so i edició musical 22,73 716,09 17,26 745,01
60 Activitats de programació i emissió de ràdio i televisió 33,67 1.062,24 20,20 1.129,91
61 Telecomunicacions 28,64 1.072,33 19,93 1000,17
62 Programació, consultoria i altres activitats relacionades amb la informàtica 24,49 591,65 15,42 556,30
63 Servicis d'informació 34,11 935,35 22,38 881,53
64 Servicis financers, llevat d'assegurances i fons de pensions 26,06 1.010.13 20,00 959,30
65 Assegurances, reassegurances i fons de pensions, llevat de Seguretat Social obligatòria 37,56 1.148,96 23,17 1.029,53
66 Activitats auxiliares als servicis financers i a les assegurances 32,80 1.122,48 21,83 1.013,19
68 Activitats immobiliàries 19,70 815,57 14,73 789,87
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 18,35 681,98 13,66 669,29
70 Activitats de les sedes centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 36,46 867,86 21,35 805,08
71 Servicis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècniques 21,88 627,50 15,87 616,68
72 Investigació i desenvolupament 20,85 644,68 15,19 593,50
73 Publicitat i estudis de mercat 33,89 922,96 21,24 878,47
74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques 32,03 1.001,53 23,31 1.081,09
75 Activitats veterinàries 19,35 697,60 18,72 733,88
77 Activitats de lloguer 28,59 992,02 20,14 1.035,38
78 Activitats relacionades amb el treball 43,36 1.121,48 39,37 1.310,36
79 Activitats d'agències de viatges, operadors turístics, servicis de reserves i activitats relacionades amb els mateixos 30,70 880,79 16,12 773,41
80 Activitats de seguretat i investigació 32,17 1.764,35 25,33 1.737,92
81 Servicis a edificis i activitats de jardineria 42,83 2.613,98 32,84 2.381,97
82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliares a les empreses 63,15 1.982,67 41,52 1.945,25
84 Administració Pública i defensa; Seguretat Social obligatòria 35,85 1.910,93 28,95 1.860,56
85 Educació 25,67 821,44 18,84 813,87
86 Activitats sanitàries 35,96 1.378,46 30 1.412,13
87 Assistència en establiments residencials 45,45 2.180,24 40,55 2.312,29
88 Activitats de servicis socials sense allotjament 45,79 2.180,24 40,55 2.312,29
90 Activitats de creació, artístiques i espectacles 18,03 600,87 16,26 830,16
91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 32 1.004,89 22,08 1.047,67
92 Activitats de jocs d'atzar i apostes 29,40 1.191,43 17,95 1.185,18
93 Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 23,66 795,19 16,66 784,57
94 Activitats associatives 24,05 953,14 18,82 982,27
95 Reparació d'ordinadors, efectes personals i articles d'ús domèstic 31,41 925,20 24,03 953,75
96 Altres servicis personals 30,38 1.265,54 22,99 1.294,47
97 Activitats de les llars com ocupadors de personal domèstic 14,16 1.011,12 13,33 1.009,76
99 Activitats d'organitzacions i organismes extraterritorials 60,60 1.276,29 38,25 1.234,42
TOTAL 31,98 1.285,98 24,61 1.280,32

Contingència Professional

Contingència Professional: Índex de processos i índex de dies de baixa per CNAE (dos dígits)


2019 2020
CNAE Índex de Processos Índex de Dies de Baixa Índex de Processos Índex de Dies de Baixa
01 Agricultura, ramaderia, caça i servicis relacionats amb les mateixes 5,48 212,84 4,92 205,94
02 Silvicultura i explotació forestal 11,67 501,95 9,74 469,01
03 Pesca i aqüicultura 8,01 492,55 8,09 492,77
05 Extracció d'antracita, hulla i lignit 13,79 959,17 9,66 615,67
06 Extracció de cru de petroli i gas natural 0,39 5,12 1,12 38,95
07 Extracció de minerals metàl·lics 3,65 239,60 4,16 278,42
08 Altres indústries extractives 7,96 429,29 6,24 368,11
09 Activitats de done suport a les indústries extractives 1,37 64,44 2,14 180,96
10 Indústria de l'alimentació 6,49 246,67 5,99 241,55
11 Fabricació de begudes 4,20 160,71 3,55 137,89
12 Indústria del tabac 2,27 82,62 1,91 112,16
13 Indústria tèxtil 4,58 198,71 3,74 180,06
14 Confecció d'agafes de vestir 2,20 99,94 1,76 88,52
15 Indústria del cuir i del calçat 2,71 137,04 2,33 132,56
16 Indústria de la fusta i del torç, llevat de mobles; cistelleria i esparteria 7,81 328,52 6,97 322,84
17 Indústria del paper 4,65 197,78 4,05 205
18 Arts gràfiques i reproducció de suports gravats 4,11 157,62 3,01 127,39
19 Coqueries i refinament de petroli 1,59 88,72 1,17 85,76
20 Indústria química 3,51 135,04 3,07 130,44
21 Fabricació de productes farmacèutics 2,43 83,50 2,16 80,64
22 Fabricació de productes de cautxú i plàstics 5,85 225,71 5,19 208,06
23 Fabricació d'uns altres productes minerals no metàl·lics 6,85 320,40 6,06 290,89
24 Metal·lúrgia; fabricació de productes de ferre, acere i ferroaleaciones 8,70 343,89 7,62 318,15
25 Fabricació de productes metàl·lics, llevat de maquinària i equip 9 319,05 8,10 304,38
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 2,19 94,52 1,54 70,17
27 Fabricació de material i equip elèctric 3,68 144,75 3,03 120,84
28 Fabricació de maquinària i equip n.c.o.p. 5,78 190,86 4,95 184,51
29 Fabricació de vehicles a motor, remolques i semiremolcs 4,55 209,39 3,32 169,80
30 Fabricació d'un altre material de transporte 7,31 274,07 6,01 224,35
31 Fabricació de mobles 6,11 228,32 5,18 210,36
32 Altres indústries manufactureres 2,68 108,37 2,61 116,89
33 Reparació i instal·lació de maquinària i equip 7,42 285,22 6,84 278,34
35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 1,41 58,99 1,72 91,48
36 Captació, depuració i distribució d'aigua 3,65 164,83 3,35 181,26
37 Recollida i tractament d'aigües residuals 6,85 241,05 5,74 229,98
38 Recollida, tractament i eliminació de residus; valoració 9,20 388,82 7,83 341,51
39 Activitats de descontaminació i altres servicis de gestió de residus 8,39 332,08 7,09 245,79
41 Construcció d'edificis 9,63 392,27 8,63 393,87
42 Enginyeria civil 8,85 378,95 7,86 361,19
43 Activitats de construcció especialitzada 8,97 357,37 8,08 344,35
45 Venda i reparació de vehicles a motor i motocicletes 5,02 182,35 3,97 159,35
46 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, llevat de vehicles a motor i motocicletes 3,91 146,19 3,21 132,61
47 Comerç al detall, llevat de vehicles a motor i motocicletes 3,18 122,68 2,69 113,39
49 Transporte terrestre i per canonada 5,45 263,23 4,70 254,31
50 Transporte marítim i per vies navegables interiors 4,73 274,43 3,73 284,65
51 Transporte aeri 4,19 140,44 1,85 117,28
52 Emmagatzematge i activitats annexes al transporte 5,63 213,08 3,89 173,64
53 Activitats postals i de correus 7,44 313,95 6,84 301,86
55 Servicis d'allotjament 5,70 210,90 2,51 150,09
56 Servicis de menjades i begudes 4,58 157,27 3,19 139,82
58 Edició 1,02 49,44 0,57 31,76
59 Activitats cinematogràfiques, de vídeo i de programes de televisió, enregistrament de so i edició musical 2,23 80,91 1,49 71,11
60 Activitats de programació i emissió de ràdio i televisió 1,18 57,24 0,84 41,96
61 Telecomunicacions 1,93 80,45 1,84 73,17
62 Programació, consultoria i altres activitats relacionades amb la informàtica 0,74 28,34 0,33 19,41
63 Servicis d'informació 1,73 72,31 0,97 42,90
64 Servicis financers, llevat d'assegurances i fons de pensions 0,60 28,58 0,44 24,67
65 Assegurances, reassegurances i fons de pensions, llevat de Seguretat Social obligatòria 0,96 42,60 0,48 30,09
66 Activitats auxiliares als servicis financers i a les assegurances 0,91 42,80 0,59 32,17
68 Activitats immobiliàries 1,46 66,91 1,01 50,10
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 0,67 31 0,48 25,15
70 Activitats de les sedes centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 1,09 42,13 0,64 31,78
71 Servicis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècniques 1,60 60,70 1,26 55,71
72 Investigació i desenvolupament 0,90 35,61 0,68 28,47
73 Publicitat i estudis de mercat 1,56 62,70 0,94 46,31
74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques 2,56 86,62 1,77 77,41
75 Activitats veterinàries 2,39 88,13 2,17 67,21
77 Activitats de lloguer 4,26 158,48 3,13 147,40
78 Activitats relacionades amb el treball 9,27 288,19 3,13 147,40
79 Activitats d'agències de viatges, operadors turístics, servicis de reserves i activitats relacionades amb els mateixos 1,15 43,16 0,44 32,02
80 Activitats de seguretat i investigació 4,15 197,43 3,38 180,72
81 Servicis a edificis i activitats de jardineria 5,41 234,69 4,58 207,40
82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliares a les empreses 3,40 129,25 2,53 104,52
84 Administració Pública i defensa; Seguretat Social obligatòria 3,53 154,09 2,61 125,48
85 Educació 1,23 51,24 0,82 41,46
86 Activitats sanitàries 2,51 104,22 2,29 97,70
87 Assistència en establiments residencials 6,01 224,88 4,94 200,76
88 Activitats de servicis socials sense allotjament 4,93 192,92 3,94 163,89
90 Activitats de creació, artístiques i espectacles 3,32 133,95 2,26 138,50
91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 2,98 128,38 2,16 92,23
92 Activitats de jocs d'atzar i apostes 2,18 84,75 1,30 72,72
93 Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 4,26 189,85 3,16 175,80
94 Activitats associatives 1,69 73,09 1,32 61,19
95 Reparació d'ordinadors, efectes personals i articles d'ús domèstic 4,44 171,02 3,58 142,19
96 Altres servicis personals 2,70 119,50 1,96 106,13
97 Activitats de les llars com ocupadors de personal domèstic 0,90 54,63 0,78 53,67
99 Activitats d'organitzacions i organismes extraterritorials 1,63 63,03 1,11 51,28
TOTAL 4,22 167,59 3,45 152,19