Estadístiques de l'Absentisme

Ets a:

 • Imprimir (Nova finestra)

Les dades sobre absentisme es poden obtindre a través de les següents fonts d'informació:

Enquesta trimestral de Cost Laboral

És una enquesta de periodicitat trimestral d'àmbit nacional feta a 28.500 establiments de més de 500 treballadors.

Amb la informació recollida en esta enquesta en l'informe Adecco sobre Absentisme – informe amb què col·labora FREMAP des de l'any 2012 i altres entitats com, AMAT, Garrigues, IESE i la Universitat Carles III de Madrid - es definix i calcula la taxa d'absentisme amb la següent ràtio:

Taxa de Absentisme
=

Total d'hores no treballades per causes ocasionals(Jornades perdudes)

dividit entre

Total d'hores possibles de treball(Jornada pactada efectiva)

x 100
 • Hores no treballades (per causes ocasionals): S'exclouen les hores no treballades per vacances i festius i hores per ERTO's .
 • Hores pactades efectives: Suma de les hores pactades i les hores extraordinàries excloses les hores no treballades per vacances i festius i hores per ERET's .

Evolució taxa d'absentisme

2008 - 2020

Dades Informe Adecco sobre Absentisme

Font: ETCL. 

Font: VII Informe Adecco sobre absentisme. Capítol 3 marc estadístic. Este enllaç s'obrirà en una finestra emergent

Font: VIII Informe Adecco sobre Absentisme.Capítol 3. Marco estadístic. Este enllaç s'obrirà en una finestra emergent

La taxa d'absentisme total (incapacitat temporal i per unes altres causes) va tindre la següent evolució:

 • 2008-2011: L'índex d'absentisme s'estabilitza al voltant del 4,7%
 • 2012-2013: L'índex d'absentisme disminuïx del 4,3% al 4,1%
 • 2014-2016: L'índex d'absentisme va anar d'un 4,4%, 4,7% i 4,88% respectivament.
 • 2017: Repunta fins el 5’00% després del període de marcat descens des del 2008
 • 2018: L'índex d'absentisme se situe en un 5,26%
 • 2019: L'índex d'absentisme se situe en un 5,59%
 • 2020: L'índex d'absentisme se situe en un 7,06%%. Este incremente és degut a un incremente en les hores no treballades per incapacitat temporal. No es tenen en compte en el càlcul de l'índex les hores de raons tècniques i econòmiques (ERTE´s) que es van incrementar durant el segon trimestre del 2020 a 22,8 hores, enfront del primer trimestre que van anar 3,2.

Quant a l'evolució de la taxa d'absentisme per incapacitat temporal va anar la següent:

 • 2007 al 2013: L'índex d'absentisme per incapacitat temporal es va reduir des del 3,85% el 2007 fins el 2,70 % el 2013.
 • 2014-2015: L'índex d'absentisme s'incrementa del 2,96% al 3,25%
 • 2016-2017: L'índex d'absentisme per incapacitat temporal puja des del 3,44% al 3,58%
 • 2018: La taxa d'absentisme per IT va anar d'un 3,81%
 • 2019: La taxa d'absentisme per IT va anar d'un 4,12%
 • 2020: L'índex d'absentisme per incapacitat temporal va anar d'un 5,25%

Evolució Anual

. Dades Informe Trimestral 2019 Adecco sobre Absentisme: Salut i Benestar

Font: ETCL.

Segons Causa

. Dades Informe Trimestral 2019 Adecco sobre Absentisme: Salut i Benestar

Font: ETCL. 

Per Sector

. Dades Informe Trimestral 2019 Adecco sobre Absentisme: Salut i Benestar

Font: ETCL. 

Per comunitats autònomes

En l'enllaç s'oferixen la Taxa d'Absentisme Laboral per CA, en relació amb l'índex Nacional.

Veure Taxa d'Absentisme per CA

Estadístiques, Pressuposats i Estudis de Seguretat Social

És una estadística mensual d'àmbit nacional publicada pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social que oferix dades estadístiques per contingències comunes i per contingències professionals per cada comunitat autònoma, a partir de la informació subministrada per l'INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social), l'ISM (Institut Social de la Marina), els MATEPSS (Mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social) i s'obtenen les dades del conjunt SISTEMA (agregant les dades de l'INSS, ISM i MATEPSS)

DURADA I NUMERE DE PROCESSOS
EntitatIncapacitat Temporal per Contingència Comuna (llevat d'Autònoms)Incapacitat Temporal per Contingència Professional COVID-19
Durada mitja dels processos amb alta durant el períodeIncidència mitja mensual per cada 1000 treballadors protegits Núm. mitjà de processos iniciats durant el períodeDurada mitja dels processos amb alta durant el períodeIncidència mitja mensual per cada 1000 treballadors protegits Núm. mitjà de processos iniciats durant el períodeDurada mitja dels processos amb alta durant el períodeIncidència mitja mensual per cada 1000 treballadors protegits Núm. mitjà de processos iniciats durant el període
Sistema49,0720,974.387.83837,063,66809.34315,9914,182.497.396
INSS50,8819,221.420.54818,9820,92287.242
ISM* 150,9214,046.978104,935,46972--
Mútues48,06121,962.960.31245,432,47521.12915,9914,182.497.396

Dades acumulades any 2020

Taula elaborada a partir de les dades obtingut en l'estadística d'"Estadístiques Pressuposats i Estudis del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

El Núm. mitjà mensual de processos: inclou les dades relatives a processos del qual fet causant haja sigut una contingència professional, corresponents a treballadors enquadrats en el Règim General, així com en els règims especials dels Treballadors del Mar i per a la Mineria del Carbó i que tinguen coberta esta contingència.

Font:Estadístiques, Pressuposats i Estudis de la Seguretat Social en pdf Este enllaç s'obrirà en una finestra emergent

Els indicadors del conjunt del SISTEMA de Seguretat Social pels CC.AA següents:

Contingència Comuna

 

Contingència Professional

 

Incapacitat Temporal COVID-19

Estadístiques AMAT

AMAT és una entitat sense finalitat de lucre regulada per la Llei 19/1977 i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació, i creada el 1986 per la unió de les voluntats de les Mútues (com ferramenta de participació empresarial per a la col·laboració en la gestió de la Seguretat Social). Hui dia a Espanya existixen 19 Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.

AMAT disposa de dades del conjunt de tot el sector de Mútues.

Contingència Comuna

Contingència Comuna: Índex de processos i índex de dies de baixa per CNAE (dos dígits)


2019 2020
CNAE Índex de Processos Índex de Dies de Baixa Índex de Processos Índex de Dies de Baixa
01Agricultura, ramaderia, caça i servicis relacionats amb les mateixes 14,24 1.084,38 14,08 1.120,84
02Silvicultura i explotació forestal 27,97 1.356,28 22,91 1.623,24
03Pesca i aqüicultura 17,21 1.450,06 15,06 1.335,48
05Extracció d'antracita, hulla i lignit 47,14 6.341,19 29,03 3.586,51
06Extracció de cru de petroli i gas natural 12,17 354,78 9,75 495,76
07Extracció de minerals metàl·lics 32,11 1.408,55 28,89 1.498,57
08Altres indústries extractives 23,22 1.172,31 19,94 1.308,51
09Activitats de done suport a les indústries extractives 14,76 562,83 10,83 607,38
10Indústria de l'alimentació 36,99 1.465,46 31,25 1.484,47
11Fabricació de begudes 28,09 1.110,96 22,13 1.034,98
12Indústria del tabac 32,91 1.514,66 24,65 1.442,07
13Indústria tèxtil 29,80 1.214,98 22,78 1.245,66
14Confecció d'agafes de vestir 25,47 1.340,42 18,55 1.212,27
15Indústria del cuir i del calçat 24,71 1.239,26 21,08 1.413,02
16Indústria de la fusta i del torç, llevat de mobles; cistelleria i esparteria 24,87 1.118,43 20,64 1.130,92
17Indústria del paper 36,61 1.280,64 28,54 1.222,65
18Arts gràfiques i reproducció de suports gravats 33,12 1.100,42 24,72 1.099,89
19Coqueries i refinament de petroli 34,25 1.432,83 31,59 1.587,45
20Indústria química 34,48 1.120,12 26,14 1.094,64
21Fabricació de productes farmacèutics 45,04 1.181,09 35,64 1.191,91
22Fabricació de productes de cautxú i plàstics 41,25 1.454,37 32,88 1.440,16
23Fabricació d'uns altres productes minerals no metàl·lics 23,96 1.073,54 20,37 1.129,39
24Metal·lúrgia; fabricació de productes de ferre, acere i ferroaleaciones 40,41 1.402,05 31,01 1.425,54
25Fabricació de productes metàl·lics, llevat de maquinària i equip 34,12 1.151,06 27,44 1.198,54
26Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 31,01 914,53 23,62 870,38
27Fabricació de material i equip elèctric 37,33 1.167,85 29,14 1.186,01
28Fabricació de maquinària i equip n.c.o.p. 33,24 999,76 26,58 1.045,75
29Fabricació de vehicles a motor, remolques i semiremolcs 43,92 1.525,90 37,56 1.694,62
30Fabricació d'un altre material de transporte 65,01 1.687,61 47,61 1.722,78
31Fabricació de mobles 25,32 1050,34 19,67 982,01
32Altres indústries manufactureres 32,60 1.069,92 23,66 1.088,46
33Reparació i instal·lació de maquinària i equip 30,96 1.034,13 24,60 1.071,58
35Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 20,40 833,19 16,85 859,81
36Captació, depuració i distribució d'aigua 29,41 1.359,86 21,62 1.321,18
37Recollida i tractament d'aigües residuals 31,50 1.344,68 25,51 1.220,28
38Recollida, tractament i eliminació de residus; valoració 55,58 2.775,55 41,95 2.535,62
39Activitats de descontaminació i altres servicis de gestió de residus 34,92 1.773,45 28,98 1.869,88
41Construcció d'edificis 20,47 1.111,21 18,21 1.176,45
42Enginyeria civil 24,02 1.191,74 20,89 1.270,29
43Activitats de construcció especialitzada 20,02 1.147,20 23,93 1.207,52
45Venda i reparació de vehicles a motor i motocicletes 25,06 944,08 19,16 936,04
46Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, llevat de vehicles a motor i motocicletes 27,45 1.050,26 21,16 1.034,85
47Comerç al detall, llevat de vehicles a motor i motocicletes 35,02 1.289,35 28,31 1.332,46
49Transporte terrestre i per canonada 23,53 1.289,35 19,27 1.275,86
50Transporte marítim i per vies navegables interiors 15,28 1.060,60 12,22 1.156,44
51Transporte aeri 48,94 1.085,50 22,79 948,72
52Emmagatzematge i activitats annexes al transporte 44,34 1.360,78 31,61 1.377,28
53Activitats postals i de correus 47,69 1.561.06 39,28 1.715,56
55Servicis d'allotjament 31,96 1.708,76 17,06 1.691,55
56Servicis de menjades i begudes 30,47 1.298,48 22,10 1.294,57
58Edició 26,44 818,74 17,13 737,84
59Activitats cinematogràfiques, de vídeo i de programes de televisió, enregistrament de so i edició musical 22,73 716,09 17,26 745,01
60Activitats de programació i emissió de ràdio i televisió 33,67 1.062,24 20,20 1.129,91
61Telecomunicacions 28,64 1.072,33 19,93 1000,17
62Programació, consultoria i altres activitats relacionades amb la informàtica 24,49 591,65 15,42 556,30
63Servicis d'informació 34,11 935,35 22,38 881,53
64Servicis financers, llevat d'assegurances i fons de pensions 26,06 1.010.13 20,00 959,30
65Assegurances, reassegurances i fons de pensions, llevat de Seguretat Social obligatòria 37,56 1.148,96 23,17 1.029,53
66Activitats auxiliares als servicis financers i a les assegurances 32,80 1.122,48 21,83 1.013,19
68Activitats immobiliàries 19,70 815,57 14,73 789,87
69Activitats jurídiques i de comptabilitat 18,35 681,98 13,66 669,29
70Activitats de les sedes centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 36,46 867,86 21,35 805,08
71Servicis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècniques 21,88 627,50 15,87 616,68
72Investigació i desenvolupament 20,85 644,68 15,19 593,50
73Publicitat i estudis de mercat 33,89 922,96 21,24 878,47
74Altres activitats professionals, científiques i tècniques 32,03 1.001,53 23,31 1.081,09
75Activitats veterinàries 19,35 697,60 18,72 733,88
77Activitats de lloguer 28,59 992,02 20,14 1.035,38
78Activitats relacionades amb el treball 43,36 1.121,48 39,37 1.310,36
79Activitats d'agències de viatges, operadors turístics, servicis de reserves i activitats relacionades amb els mateixos 30,70 880,79 16,12 773,41
80Activitats de seguretat i investigació 32,17 1.764,35 25,33 1.737,92
81Servicis a edificis i activitats de jardineria 42,83 2.613,98 32,84 2.381,97
82Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliares a les empreses 63,15 1.982,67 41,52 1.945,25
84Administració Pública i defensa; Seguretat Social obligatòria 35,85 1.910,93 28,95 1.860,56
85Educació 25,67 821,44 18,84 813,87
86Activitats sanitàries 35,96 1.378,46 30 1.412,13
87Assistència en establiments residencials 45,45 2.180,24 40,55 2.312,29
88Activitats de servicis socials sense allotjament 45,79 2.180,24 40,55 2.312,29
90Activitats de creació, artístiques i espectacles 18,03 600,87 16,26 830,16
91Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 32 1.004,89 22,08 1.047,67
92Activitats de jocs d'atzar i apostes 29,40 1.191,43 17,95 1.185,18
93Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 23,66 795,19 16,66 784,57
94Activitats associatives 24,05 953,14 18,82 982,27
95Reparació d'ordinadors, efectes personals i articles d'ús domèstic 31,41 925,20 24,03 953,75
96Altres servicis personals 30,38 1.265,54 22,99 1.294,47
97Activitats de les llars com ocupadors de personal domèstic 14,16 1.011,12 13,33 1.009,76
99Activitats d'organitzacions i organismes extraterritorials 60,60 1.276,29 38,25 1.234,42
TOTAL31,98 1.285,98 24,61 1.280,32

Contingència Professional

Contingència Professional: Índex de processos i índex de dies de baixa per CNAE (dos dígits)


2019 2020
CNAE Índex de Processos Índex de Dies de Baixa Índex de Processos Índex de Dies de Baixa
01Agricultura, ramaderia, caça i servicis relacionats amb les mateixes 5,48 212,84 4,92 205,94
02Silvicultura i explotació forestal 11,67 501,95 9,74 469,01
03Pesca i aqüicultura 8,01 492,55 8,09 492,77
05Extracció d'antracita, hulla i lignit 13,79 959,17 9,66 615,67
06Extracció de cru de petroli i gas natural 0,39 5,12 1,12 38,95
07Extracció de minerals metàl·lics 3,65 239,60 4,16 278,42
08Altres indústries extractives 7,96 429,29 6,24 368,11
09Activitats de done suport a les indústries extractives 1,37 64,44 2,14 180,96
10Indústria de l'alimentació 6,49 246,67 5,99 241,55
11Fabricació de begudes 4,20 160,71 3,55 137,89
12Indústria del tabac 2,27 82,62 1,91 112,16
13Indústria tèxtil 4,58 198,71 3,74 180,06
14Confecció d'agafes de vestir 2,20 99,94 1,76 88,52
15Indústria del cuir i del calçat 2,71 137,04 2,33 132,56
16Indústria de la fusta i del torç, llevat de mobles; cistelleria i esparteria 7,81 328,52 6,97 322,84
17Indústria del paper 4,65 197,78 4,05 205
18Arts gràfiques i reproducció de suports gravats 4,11 157,62 3,01 127,39
19Coqueries i refinament de petroli 1,59 88,72 1,17 85,76
20Indústria química 3,51 135,04 3,07 130,44
21Fabricació de productes farmacèutics 2,43 83,50 2,16 80,64
22Fabricació de productes de cautxú i plàstics 5,85 225,71 5,19 208,06
23Fabricació d'uns altres productes minerals no metàl·lics 6,85 320,40 6,06 290,89
24Metal·lúrgia; fabricació de productes de ferre, acere i ferroaleaciones 8,70 343,89 7,62 318,15
25Fabricació de productes metàl·lics, llevat de maquinària i equip 9 319,05 8,10 304,38
26Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 2,19 94,52 1,54 70,17
27Fabricació de material i equip elèctric 3,68 144,75 3,03 120,84
28Fabricació de maquinària i equip n.c.o.p. 5,78 190,86 4,95 184,51
29Fabricació de vehicles a motor, remolques i semiremolcs 4,55 209,39 3,32 169,80
30Fabricació d'un altre material de transporte 7,31 274,07 6,01 224,35
31Fabricació de mobles 6,11 228,32 5,18 210,36
32Altres indústries manufactureres 2,68 108,37 2,61 116,89
33Reparació i instal·lació de maquinària i equip 7,42 285,22 6,84 278,34
35Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 1,41 58,99 1,72 91,48
36Captació, depuració i distribució d'aigua 3,65 164,83 3,35 181,26
37Recollida i tractament d'aigües residuals 6,85 241,05 5,74 229,98
38Recollida, tractament i eliminació de residus; valoració 9,20 388,82 7,83 341,51
39Activitats de descontaminació i altres servicis de gestió de residus 8,39 332,08 7,09 245,79
41Construcció d'edificis 9,63 392,27 8,63 393,87
42Enginyeria civil 8,85 378,95 7,86 361,19
43Activitats de construcció especialitzada 8,97 357,37 8,08 344,35
45Venda i reparació de vehicles a motor i motocicletes 5,02 182,35 3,97 159,35
46Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, llevat de vehicles a motor i motocicletes 3,91 146,19 3,21 132,61
47Comerç al detall, llevat de vehicles a motor i motocicletes 3,18 122,68 2,69 113,39
49Transporte terrestre i per canonada 5,45 263,23 4,70 254,31
50Transporte marítim i per vies navegables interiors 4,73 274,43 3,73 284,65
51Transporte aeri 4,19 140,44 1,85 117,28
52Emmagatzematge i activitats annexes al transporte 5,63 213,08 3,89 173,64
53Activitats postals i de correus 7,44 313,95 6,84 301,86
55Servicis d'allotjament 5,70 210,90 2,51 150,09
56Servicis de menjades i begudes 4,58 157,27 3,19 139,82
58Edició 1,02 49,44 0,57 31,76
59Activitats cinematogràfiques, de vídeo i de programes de televisió, enregistrament de so i edició musical 2,23 80,91 1,49 71,11
60Activitats de programació i emissió de ràdio i televisió 1,18 57,24 0,84 41,96
61Telecomunicacions 1,93 80,45 1,84 73,17
62Programació, consultoria i altres activitats relacionades amb la informàtica 0,74 28,34 0,33 19,41
63Servicis d'informació 1,73 72,31 0,97 42,90
64Servicis financers, llevat d'assegurances i fons de pensions 0,60 28,58 0,44 24,67
65Assegurances, reassegurances i fons de pensions, llevat de Seguretat Social obligatòria 0,96 42,60 0,48 30,09
66Activitats auxiliares als servicis financers i a les assegurances 0,91 42,80 0,59 32,17
68Activitats immobiliàries 1,46 66,91 1,01 50,10
69Activitats jurídiques i de comptabilitat 0,67 31 0,48 25,15
70Activitats de les sedes centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 1,09 42,13 0,64 31,78
71Servicis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècniques 1,60 60,70 1,26 55,71
72Investigació i desenvolupament 0,90 35,61 0,68 28,47
73Publicitat i estudis de mercat 1,56 62,70 0,94 46,31
74Altres activitats professionals, científiques i tècniques 2,56 86,62 1,77 77,41
75Activitats veterinàries 2,39 88,13 2,17 67,21
77Activitats de lloguer 4,26 158,48 3,13 147,40
78Activitats relacionades amb el treball 9,27 288,19 3,13 147,40
79Activitats d'agències de viatges, operadors turístics, servicis de reserves i activitats relacionades amb els mateixos 1,15 43,16 0,44 32,02
80Activitats de seguretat i investigació 4,15 197,43 3,38 180,72
81Servicis a edificis i activitats de jardineria 5,41 234,69 4,58 207,40
82Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliares a les empreses 3,40 129,25 2,53 104,52
84Administració Pública i defensa; Seguretat Social obligatòria 3,53 154,09 2,61 125,48
85Educació 1,23 51,24 0,82 41,46
86Activitats sanitàries 2,51 104,22 2,29 97,70
87Assistència en establiments residencials 6,01 224,88 4,94 200,76
88Activitats de servicis socials sense allotjament 4,93 192,92 3,94 163,89
90Activitats de creació, artístiques i espectacles 3,32 133,95 2,26 138,50
91Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 2,98 128,38 2,16 92,23
92Activitats de jocs d'atzar i apostes 2,18 84,75 1,30 72,72
93Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 4,26 189,85 3,16 175,80
94Activitats associatives 1,69 73,09 1,32 61,19
95Reparació d'ordinadors, efectes personals i articles d'ús domèstic 4,44 171,02 3,58 142,19
96Altres servicis personals 2,70 119,50 1,96 106,13
97Activitats de les llars com ocupadors de personal domèstic 0,90 54,63 0,78 53,67
99Activitats d'organitzacions i organismes extraterritorials 1,63 63,03 1,11 51,28
TOTAL4,22 167,59 3,45 152,19