Estadístiques de l'Absentisme

Ets a:

 • Imprimir (Nova finestra)

​​​​​​​​​​​​​​Les dades sobre absentisme es poden obtindre a través de les següents fonts d'informació:

Enquesta trimestral de Cost Laboral

És una enquesta de periodicitat trimestral d'àmbit nacional feta a 28.500 establiments de més de 500 treballadors.

Amb la informació recollida en esta enquesta en l'informe Adecco sobre Absentisme – informe amb què col·labora FREMAP des de l'any 2012 i altres entitats com, AMAT, Garrigues, IESE i la Universitat Carles III de Madrid - es definix i calcula la taxa d'absentisme amb la següent ràtio:

Taxa de Absentisme
=

Total d'hores no treballades per causes ocasionals(Jornades perdudes)

dividit entre

Total d'hores possibles de treball(Jornada pactada efectiva)

x 100
 • Hores no treballades (per causes ocasionals): S'exclouen les hores no treballades per vacances i festius i hores per ERTO's .
 • Hores pactades efectives: Suma de les hores pactades i les hores extraordinàries excloses les hores no treballades per vacances i festius i hores per ERET's .

Evolució taxa d'absentisme

2010 - Primer trimestre 2022

Dades Informe Adecco sobre Absentisme

Font: ETCL​. 

Font: VII Informe Adecco sobre absentisme. Capítol 3 marc estadístic. Este enllaç s'obrirà en una finestra emergent

Font: VIII Informe Adecco sobre Absentisme.Capítol 3. Marco estadístic. Este enllaç s'obrirà en una finestra emergent

Font: XI Informe Adecco sobre empresa saludable i gestió de l'absentisme. Capítol 4 Este enllaç s'obrirà en una finestra emergent

La taxa d' absentisme total (incapacitat temporal i per unes altres causes) va tindre la següent evolució:

 • 2008-2011: L'índex d'absentisme s'estabilitza al voltant del 4,7%
 • 2012-2013: L'índex d'absentisme disminuïx del 4,3% al 4,1%
 • 2014-2016: L'índex d'absentisme va anar d'un 4,4%, 4,7% i 4,88% respectivament.
 • 2017: Repunta fins el 5’00% després del període de marcat descens des del 2008
 • 2018: L'índex d'absentisme se situe en un 5,26%
 • 2019: L'índex d'absentisme se situe en un 5,59%
 • 2020: L'índex d'absentisme se situe en un 7,06%%. Este incremente és degut a un incremente en les hores no treballades per incapacitat temporal. No es tenen en compte en el càlcul de l'índex les hores de raons tècniques i econòmiques
 • 2021: L'índex d'absentisme se situe en un 6,6​%
 • 2022: L'índex d'absentisme se situe en un 6,5​%

Quant a l'evolució de la taxa d'absentisme per incapacitat temporal va anar la següent:

 • 2007 al 2013: L'índex d'absentisme per incapacitat temporal es va reduir des del 3,85% el 2007 fins el 2,70 % el 2013.
 • 2014-2015: L'índex d'absentisme s'incrementa del 2,96% al 3,25%
 • 2016-2017: L'índex d'absentisme per incapacitat temporal puja des del 3,44% al 3,58%
 • 2018: La taxa d'absentisme per IT va anar d'un 3,81%
 • 2019: La taxa d'absentisme per IT va anar d'un 4,12%
 • 2020: L'índex d'absentisme per incapacitat temporal va anar d'un 5,25%
 • 2021: L'índex d'absentisme per incapacitat temporal va anar d'un 4,99%
 • 2022: L'índex d'absentisme per incapacitat temporal va anar d'un 5,1​​%

Evolució Anual

. Dades Informe Trimestral 2019 Adecco sobre Absentisme: Salut i Benestar

Font: ETCL (any 2021).

​​

Segons Causa

. Dades Informe Trimestral 2019 Adecco sobre Absentisme: Salut i Benestar

Font: ETCL. 

​​

Per Sector

. Dades Informe Trimestral 2019 Adecco sobre Absentisme: Salut i Benestar

Font: ETCL​. 

​​

Per comunitats autònomes

En l'enllaç s'oferixen la Taxa d'Absentisme Laboral per CA, en relació amb l'índex Nacional.

Veure Taxa d'Absentisme per CA ​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​

Estadístiques, Pressuposats i Estudis de Seguretat Social

És una estadística mensual d'àmbit nacional publicada pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social que oferix dades estadístiques per contingències comunes i per contingències professionals per cada comunitat autònoma, a partir de la informació subministrada per l'INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social), l'ISM (Institut Social de la Marina), els MATEPSS (Mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social) i s'obtenen les dades del conjunt SISTEMA (agregant les dades de l'INSS, ISM i MATEPSS)

DURADA I NUMERE DE PROCESSOS
EntitatIncapacitat Temporal per Contingència Comuna (llevat d'Autònoms)Incapacitat Temporal per Contingència Professional COVID-19
Durada mitja dels processos amb alta durant el períodeIncidència mitja mensual per cada 1000 treballadors protegits Núm. mitjà de processos iniciats durant el períodeDurada mitja dels processos amb alta durant el períodeIncidència mitja mensual per cada 1000 treballadors protegits Núm. mitjà de processos iniciats durant el períodeDurada mitja dels processos amb alta durant el períodeIncidència mitja mensual per cada 1000 treballadors protegits Núm. mitjà de processos iniciats durant el període
Sistema41,32
30,63
1.587.084
26,36
5,53
320.290
8,93
42,65
2.368.961
INSS43,71
30,96
587.033
11,62
68,97
160.719
ISM* 163,93
18,34
2.190
37,93
21,61
880
--
Mútues39,95
30,52
1.057.861
42,44
2,86
158.691
8,93
42,65
2.368.961

Dades acumulades any 2021

Taula elaborada a partir de les dades obtingut en l'estadística d'"Estadístiques Pressuposats i Estudis del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

El Núm. mitjà mensual de processos: inclou les dades relatives a processos del qual fet causant haja sigut una contingència professional, corresponents a treballadors enquadrats en el Règim General, així com en els règims especials dels Treballadors del Mar i per a la Mineria del Carbó i que tinguen coberta esta contingència.

Font:Estadístiques, Pressuposats i Estudis de la Seguretat Social en pdf Este enllaç s'obrirà en una finestra emergent

​​

Els indicadors del conjunt del SISTEMA de Seguretat Social pels CC.AA següents:

Contingència Comuna

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

Contingència Professional

 

Incapacitat Temporal COVID-19

​​​​​​​​​​ ​​ ​

Estadístiques AMAT

AMAT és una entitat sense finalitat de lucre regulada per la Llei 19/1977 i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació, i creada el 1986 per la unió de les voluntats de les Mútues (com ferramenta de participació empresarial per a la col·laboració en la gestió de la Seguretat Social). Hui dia a Espanya existixen 19 Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.

AMAT disposa de dades del conjunt de tot el sector de Mútues.

Contingència Comuna

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Contingència Comuna: Incidència mitja i índex de dies de baixa per CNAE (dos dígits)


2021
CNAE Incidència mitja​
Índex de Dies de Baixa
01Agricultura, ramaderia, caça i servicis relacionats amb les mateixes 14,77 1.090,07
02Silvicultura i explotació forestal 26,801.573,67
03Pesca i aqüicultura 16,52 1.351,81
05Extracció d'antracita, hulla i lignit 32,84 5.010,75
06Extracció de cru de petroli i gas natural 14,74 959,21
07Extracció de minerals metàl·lics 19,97 866,95
08Altres indústries extractives 20,13 1.140,93
09Activitats de done suport a les indústries extractives 15,37 1.014,69
10Indústria de l'alimentació 38,33 1.562,40
11Fabricació de begudes 26,551.138,95
12Indústria del tabac 26,88986,06
13Indústria tèxtil 29,57 1.365,57
14Confecció d'agafes de vestir 21,28 1.289,41
15Indústria del cuir i del calçat 25,06 1.466,58
16Indústria de la fusta i del torç, llevat de mobles; cistelleria i esparteria 26,00 1.159,03
17Indústria del paper 36,06 1.241,65
18Arts gràfiques i reproducció de suports gravats 32,00 1.197,86
19Coqueries i refinament de petroli 20,33 807,24
20Indústria química 32,781.113,60
21Fabricació de productes farmacèutics 44,941.184,95
22Fabricació de productes de cautxú i plàstics 38,48 1.346,68
23Fabricació d'uns altres productes minerals no metàl·lics 24,93 1.166,99
24Metal·lúrgia; fabricació de productes de ferre, acere i ferroaleaciones 38,31 1.506,33
25Fabricació de productes metàl·lics, llevat de maquinària i equip 33,341.229,56
26Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 28,54 904,26
27Fabricació de material i equip elèctric 36,481.195,21
28Fabricació de maquinària i equip n.c.o.p. 31,62 1.097,29
29Fabricació de vehicles a motor, remolques i semiremolcs 42,95 1.673,84
30Fabricació d'un altre material de transporte 36,631.160,98
31Fabricació de mobles 26,361.026,24
32Altres indústries manufactureres 30,561.162,32
33Reparació i instal·lació de maquinària i equip 29,43 1.075,22
35Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 17,74 804,48
36Captació, depuració i distribució d'aigua 25,54 1.321,20
37Recollida i tractament d'aigües residuals 31,171.289,64
38Recollida, tractament i eliminació de residus; valoració 45,382.278,92
39Activitats de descontaminació i altres servicis de gestió de residus 27,861.997,47
41Construcció d'edificis 21,15 1.260,11
42Enginyeria civil 24,51 1.352,71
43Activitats de construcció especialitzada 29,17 1.284,30
45Venda i reparació de vehicles a motor i motocicletes 24,201.077,01
46Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, llevat de vehicles a motor i motocicletes 25,261.090,05
47Comerç al detall, llevat de vehicles a motor i motocicletes 34,541.402,73
49Transporte terrestre i per canonada 22,401.312,87
50Transporte marítim i per vies navegables interiors 13,621.096,87
51Transporte aeri 32,811.172,83
52Emmagatzematge i activitats annexes al transporte 45,40 1.476,95
53Activitats postals i de correus 49,99 1.798,49
55Servicis d'allotjament 22,831.798,49
56Servicis de menjades i begudes 29,021.397,00
58Edició 18,12694,60
59Activitats cinematogràfiques, de vídeo i de programes de televisió, enregistrament de so i edició musical 19,07623,00
60Activitats de programació i emissió de ràdio i televisió 24,881.018
61Telecomunicacions 22,52 972,37
62Programació, consultoria i altres activitats relacionades amb la informàtica 15,72 523,40
63Servicis d'informació 23,51 898,10
64Servicis financers, llevat d'assegurances i fons de pensions 22,01 1.105,56
65Assegurances, reassegurances i fons de pensions, llevat de Seguretat Social obligatòria 26,05 1.057,76
66Activitats auxiliares als servicis financers i a les assegurances 25,881.048,47
68Activitats immobiliàries 17,07 834,09
69Activitats jurídiques i de comptabilitat 14,44676,18
70Activitats de les sedes centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 23,83807,27
71Servicis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècniques 17,90640,21
72Investigació i desenvolupament 16,62545,69
73Publicitat i estudis de mercat 23,68854,49
74Altres activitats professionals, científiques i tècniques 27,981.020,53
75Activitats veterinàries 23,24760,44
77Activitats de lloguer 25,121.084,46
78Activitats relacionades amb el treball 48,911.310,97
79Activitats d'agències de viatges, operadors turístics, servicis de reserves i activitats relacionades amb els mateixos 14,72880,35
80Activitats de seguretat i investigació 33,021.898,69
​81Servicis a edificis i activitats de jardineria 38,832.374,44
82Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliares a les empreses 51,05 1.983,33
84Administració Pública i defensa; Seguretat Social obligatòria 32,201.882,09
85Educació 24,43934,24
86Activitats sanitàries 35,781.439,23
87Assistència en establiments residencials 45,602.331,71
88Activitats de servicis socials sense allotjament 46,562.046,48
90Activitats de creació, artístiques i espectacles 19,31865,03
91Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 26,091.043,75
92Activitats de jocs d'atzar i apostes 22,431.376,99
93Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 22,04853,20
94Activitats associatives 22,281.019,02
95Reparació d'ordinadors, efectes personals i articles d'ús domèstic 29,531.042,22
96Altres servicis personals 28,671.375,27
97Activitats de les llars com ocupadors de personal domèstic 15,331.050,13
99Activitats d'organitzacions i organismes extraterritorials 48,091.702,27
TOTAL24,61 1.280,32

Contingència Professional

Contingència Professional: Incidència mitja i índex de dies de baixa per CNAE (dos dígits)


2021
CNAE Índex de Processos Índex de Dies de Baixa
01Agricultura, ramaderia, caça i servicis relacionats amb les mateixes 4,76192,28
02Silvicultura i explotació forestal 9,75 400,00
03Pesca i aqüicultura 7,05430,44
05Extracció d'antracita, hulla i lignit 11,60 447,16
06Extracció de cru de petroli i gas natural 0,780
07Extracció de minerals metàl·lics 3,25226,58
08Altres indústries extractives 7,14337,99
09Activitats de done suport a les indústries extractives 1,0973,66
10Indústria de l'alimentació 6,55247,18
11Fabricació de begudes 3,86157,81
12Indústria del tabac 2,44123,28
13Indústria tèxtil 4,52175,39
14Confecció d'agafes de vestir 2,22104,58
15Indústria del cuir i del calçat 2,48110,29
16Indústria de la fusta i del torç, llevat de mobles; cistelleria i esparteria 7,98316,79
17Indústria del paper 4,56201,16
18Arts gràfiques i reproducció de suports gravats 3,44133,87
19Coqueries i refinament de petroli 0,5440,80
20Indústria química 3,41126,57
21Fabricació de productes farmacèutics 2,1973,52
22Fabricació de productes de cautxú i plàstics 5,14197,08
23Fabricació d'uns altres productes minerals no metàl·lics 6,79302,74
24Metal·lúrgia; fabricació de productes de ferre, acere i ferroaleaciones 7,13293,41
25Fabricació de productes metàl·lics, llevat de maquinària i equip 8,59293,41
26Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 2,0272,52
27Fabricació de material i equip elèctric 3,51138,56
28Fabricació de maquinària i equip n.c.o.p. 5,23177,38
29Fabricació de vehicles a motor, remolques i semiremolcs 3,67164,43
30Fabricació d'un altre material de transporte 3,93154,35
31Fabricació de mobles 6,02206,61
32Altres indústries manufactureres 3,04118,19
33Reparació i instal·lació de maquinària i equip 7,25258,42
35Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 1,5265,22
36Captació, depuració i distribució d'aigua 3,2914,31
37Recollida i tractament d'aigües residuals 6,45234,46
38Recollida, tractament i eliminació de residus; valoració 7,66319,61
39Activitats de descontaminació i altres servicis de gestió de residus 7,68194,19
41Construcció d'edificis 9,10385,56
42Enginyeria civil 8,58367,19
43Activitats de construcció especialitzada 8,69348,74
45Venda i reparació de vehicles a motor i motocicletes 4,73174,22
46Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, llevat de vehicles a motor i motocicletes 3,58133,45
47Comerç al detall, llevat de vehicles a motor i motocicletes 2,88110,23
49Transporte terrestre i per canonada 4,98241,84
50Transporte marítim i per vies navegables interiors 3,71225,93
51Transporte aeri 3,63101,45
52Emmagatzematge i activitats annexes al transporte 4,55180,17
53Activitats postals i de correus 8,03312,08
55Servicis d'allotjament 3,55129,12
56Servicis de menjades i begudes 4,01141,76
58Edició 0,5931,04
59Activitats cinematogràfiques, de vídeo i de programes de televisió, enregistrament de so i edició musical 1,8664,31
60Activitats de programació i emissió de ràdio i televisió 0,8441,19
61Telecomunicacions 1,5964,52
62Programació, consultoria i altres activitats relacionades amb la informàtica 0,2410,03
63Servicis d'informació 0,9238,73
64Servicis financers, llevat d'assegurances i fons de pensions 0,4725,12
65Assegurances, reassegurances i fons de pensions, llevat de Seguretat Social obligatòria 0,4320,26
66Activitats auxiliares als servicis financers i a les assegurances 0,5726,27
68Activitats immobiliàries 1,15 58,74
69Activitats jurídiques i de comptabilitat 0,5127,29
70Activitats de les sedes centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 0,6828,20
71Servicis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècniques 1,3655,47
72Investigació i desenvolupament 0,6823,20
73Publicitat i estudis de mercat 0,9741,47
74Altres activitats professionals, científiques i tècniques 1,9572,34
75Activitats veterinàries 2,2572,79
77Activitats de lloguer 3,67162,50
78Activitats relacionades amb el treball 9,76286,91
79Activitats d'agències de viatges, operadors turístics, servicis de reserves i activitats relacionades amb els mateixos 0,3522,78
80Activitats de seguretat i investigació 3,84198,01
81Servicis a edificis i activitats de jardineria 5,06218,63
82Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliares a les empreses 2,76102,37
84Administració Pública i defensa; Seguretat Social obligatòria 2,75113,63
85Educació 1,0140,57
86Activitats sanitàries 2,2895,36
87Assistència en establiments residencials 5,35198,88
88Activitats de servicis socials sense allotjament 4,75179,71
90Activitats de creació, artístiques i espectacles 2,70104,03
91Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 2,6093,36
92Activitats de jocs d'atzar i apostes 1,6070,51
93Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 4,09194,80
94Activitats associatives 1,4460,46
95Reparació d'ordinadors, efectes personals i articles d'ús domèstic 4,00144,84
96Altres servicis personals 2,35113,29
97Activitats de les llars com ocupadors de personal domèstic 0,8553,20
99Activitats d'organitzacions i organismes extraterritorials 1,3739,04​
TOTAL3,45 152,19

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​