Definició de l'Absentisme

Ets a:

  • Imprimir (Nova finestra)

La primera dificultat que es planteja a les empreses per a gestionar l'absentisme és precisament, la seua definició ja que no existix una definició única.

Existixen moltes definicions d'absentisme, de diferents autors i institucions. Totes són vàlides, serà l'empresa l'haurà de definir el concepte d'absentisme que posteriorment haurà d'analitzar i quantificar.

L'absentisme es definix com l'absència d'una persona al seu lloc de treball, en hores que corresponguen a un dia laborable, dins de la jornada legal de treball.

Altres definicions d'Absentisme:

OCDE (Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic) indica que les absències al treball per algun motiu justificat o injustificat, és un fenomen normal i universal, estant la dificultat en poder distingir el justificat del no justificat i ací apareixen les dos denominacions, absència i absentisme, on la diferència radica en esta distinció.

  • Així M. V. Martínez Quintana analitza estes diferències i resumix les absències com les no presencies "de dret", protegides per la llei i els convenis i l'absentisme com les no presencies de "no dret" no protegides ni per llei ni pels convenis d'empresa.
  • J. Ignacio Orbegozo oferix una altra definició que és molt utilitzada: "L'absència d'una persona al seu lloc de treball en hores que corresponen a un dia laborable, independentment de la seua justificació, dins de la jornada legal de treball, mesura per la diferència en percentatge entre el número total d'hores de treball pactades en un període donat i el nombre d'hores de presència de tot el personal en els seus llocs de treball".

Font: Gestió de l'Absentisme Laboral. Editorial FREMAP 2008.