Causes de l'Absentisme

Ets a:

  • Imprimir (Nova finestra)

Una vegada identificats els tipus d'absentisme l'empresa haurà d'analitzar les causes d'eixe absentisme. Per fer-ho, haurà de tindre en compte que l'absentisme és un fenomen multicausal i complex que està relacionat amb l'empresa, l'individu i la societat, pel que s'hauran d'analitzar les causes objectives i les causes subjectives. Les causes de l'absentisme es poden classificar en quatre grups:

Factors institucionals

Estudis recents han trobat una correlació positiva entre la generositat de les cobertures de les baixes mèdiques i el nombre d'estes i també es detecten més baixos als països en què existix major cobertura de protecció per desocupació.

Factors laborals i organitzacionals

Diversos estudis documenten que factors relacionats amb les condicions de treball, com per exemple: el model de retribució, l'estile de direcció, el tipus de contracte, tipus de treball fet, el treball en equip, l'ambiente laboral que envolta el treball, les mesures de conciliació i la pròpia cultura que sobre l'absentisme existisca en l'organització; influïxen en l'absentisme de l'empresa.

Així mateix, el tipus d'empresa, el seu tamany, el sector a què pertany, si és empresa pública o privada també influïxen en l'absentisme.

Factors socials

L'absentisme és un fenomen anticíclic. En les èpoques de crisi econòmica l'absentisme disminuïx i en les èpoques de recuperació econòmica els índexs d'absentisme augmenten.

Factors del propi individu

Per un costat alguns estudis establixen una vinculació entre les absències i els factors demogràfics de l'individu: edat, sexe, estat civil i d'altra banda, quan s'analitzen les absències és necessari analitzar-ho des del punt de vista de la relació de l'individu amb l'organització, açò és, aspectes relacionats amb el compromís organitzacional, la satisfacció i la implicació de cada treballador en el seu treball i amb la seua empresa.