Conseqüències de l'Absentisme Incapacitat Temporal

Ets a:

  • Imprimir (Nova finestra)

Podem classificar les conseqüències de l'absentisme d'incapacitat temporal (contingència professional i contingència c​omún) en dos tipus:

Conseqüències per a la salut

  • El treballador necessita assistència sanitària de les seues malalties.
  • L'empresa té obligació de la protecció i vigilància de la salut dels treballadors.

Conseqüències econòmiques

La incapacitat temporal té incidència en els costos per a les empreses, però no només en els costos directes sinó també en els costos indirectes.

El mesurament d'ambdós costos és imprescindible, tant per a conéixer la seua influència en la productivitat, com per a conéixer el nivell de cost real que l'empresa té i així poder determinar el nivell d'inversió que l'empresa estaria disposada a acceptar per a reduir-ho i finalment, poder comparar el cost de la incapacitat temporal amb els resultats econòmics finals obtinguts de les intervencions desenvolupades.

Costos directes Empreses

Cotitzacions a la Seguretat Social

Durant les situacions d'incapacitat temporal, es manté l'obligació de l'empresa, excepte extinció del contracte, de cotitzar (fins els 545 dies com a màxim).

Salari

En Accident de Treball / Malaltia Professional l'empresa suporta el cost del dia de la baixa mèdica en concepte salari i el dia de la baixa mèdica en cas de recaiguda. En contingència comuna l'empresa abona el subsidi d'Incapacitat temporal des del dia 4t al dia 15é de la baixa al 60% de la Base reguladora.

Complements voluntaris al subsidi d'Incapacitat Temporal

Depenent del recordat en el conveni col·lectiu aplicable o, si no, en el pacte individual amb el treballador, l'empresari podrà haver de fer-se càrrec de la diferència (o d'un percentatge de la mateixa) entreu la retribució que hauria de percebre el treballador, de no estar en situació d'incapacitat temporal, i el subsidi per este concepte a què tinga dret.

També existixen unes conseqüències econòmiques per als treballadors per la pèrdua de salari que deixen de percebre en situació de baixa mèdica (en el cas de no tindre complement voluntari). I en contingència comuna els tres primers dies de baixa el treballador no percep subsidi.

Costos directes Mútues i Entitats Gestores

Costos directes Mútues / INSS

El subsidi s'abona bé en pagament delegat per les empreses o bé en pagament directe per les entitats gestores o col·laboradores de la Seguretat Social. En pagament prim és una forma de col·laboració obligatòria, amb la Seguretat Social. Amb posterioritat, l'empresa es reintegra de les quantitats satisfetes per este concepte als seus treballadors, descomptant-les de l'import de les liquidacions que han d'efectuar per a l'ingrés de les quotes de Seguretat Social.

L'import del subsidi és diferent depenent de si la situació d'Incapacitat temporal és deguda a contingències professionals o comuns: (Llei General de la Seguretat Social. Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre articles 169-171) en pdfEste enllaç s'obrirà en una finestra emergent:

:

Costos indirectes empreses

Costos de substitució

En bona part d'ocasions (especialment en les empreses amb pocs treballadors), el beneficiari ha de ser substituït, amb el que això implica de costos de selecció, formació bàsica, remuneració i cotització social.

Els costos d'oportunitat

Per bé que poden considerar-se difícilment mesurables, han de valorar-se en la seua importància els costos provocats indirectament per l'absència del treballador, com a conseqüència de la relació singular amb els clients o pels seus coneixements o habilitats específiques en la producció.

Costos de demora de vacances

D'acord amb la normativa (Reial decret-Llei 3/2012 disposició final primera.4) en pdfEste enllaç s'obrirà en una finestra emergent, els treballadors en qui coincidisca el període fixat per a les seues vacances amb una situació d'incapacitat temporal per contingències professionals o comuns (en ambdós casos no relacionades amb l'embaràs, partisc o lactància natural) tindran dret a què, una vegada finalitzada esta situació, se'ls assigne un nou període, fins i tot quan haguera finalitzat l'any natural en què s'haurien d'haver disfrutat, per bé que amb el límit dels 18 mesos a partir del final de l'any en què es va originar la incapacitat temporal.

Costos de productivitat

Sens dubte, l'absentisme laboral constituïx una de les causes més importants en la pèrdua de productivitat de les empreses, cosa que dóna lloc a trenques en la seua competitivitat i, en conseqüència, a dificultar la seua expansió i minar els resultats, des d'una menor producció del treballador substitut fins que es finalitza el seu període d'aprenentatge, a una menor producció del treballador de baixa després del seu retorn al treball.

Pèrdua d'incentius econòmics

El Reial decret 404/2010 de 31 de març en pdfEste enllaç s'obrirà en una finestra emergent, regula l'establiment d'un sistema d'incentius per a les empreses que es distingisquen per la seua contribució eficaç i contrastable a la reducció de la sinistralitat laboral i per la realització d'actuacions efectives en la prevenció dels accidents de treball i de les malalties professionals, norma desenvolupada mitjançant la Ordre TIN/1448/2010 de 2 de juny en pdfEste enllaç s'obrirà en una finestra emergent.

Costos de les hores extres

De vegades, l'empresa necessita sol·licitar als seus treballadors la realització d'hores extres per a mantindre la producció o el servici, o bé per a ajustar-se a la programació, cosa que li suposa un cost addicional.

Empitjorament del clima laboral

L'absentisme en l'organització pot generar desmotivació en els treballadors estos i per consegüent més reivindicacions salarials, sobres, etc.

​​​​